Søfteland Turn & Idrettslag Generelt Innkalling til Årsmøte 2023

Innkalling til Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Søfteland turn & Idrettslag.
Årsmøtet avholdes Søndag 19.Mars kl.1900, i klubbhuset på Stilvoll.

Agenda:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Div. godkjenninger
4. Valg av dirigent og referent.
5. Velge to medlemmer til å signere protokollen.
6. Gruppenes årsmeldinger.
7. Opprettelse av ny E-sport gruppe
8. Økonomi.
a. Legge frem regnskap
b. Styrets økonomiske beretning.
c. Kontrollutvalgets beretning.
9. Fastsettelse av kontingent/treningsavgift.
10. Budsjett 2023
11. Behandle saker og forslag
12. Valg
. Hovedstyret
a. Gruppestyrer
b. Revisor
c. Kontrollutvalg
d. Valgkomité
13. Avslutning

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8 Mars til post@stil.org. Det ønskes at vedlagte mal brukes. PDF
(https://www.stil.org/wp-content/uploads/2022/03/Forslagskjema_til_arsmote.pdf)

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden i Spond.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som kommer frem av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av STIL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til STIL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se STIL’s lov her. (https://www.stil.org/wp-content/uploads/2022/03/Lov-for-STIL.pdf)

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Morten Jensen kontaktes på leder@stil.org.

Velkommen til årsmøtet!
Med vennlig hilsen Styret.

Relaterte innlegg